1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  และเทศบาลเมืองสิงหนคร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สนุข แมว สุนัข 26 ตัว แมว 29 ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ณ วัดธรรมโฆษณ์ ม.3 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา