วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร เจาะเลือดแพะ (ตรวจโรคบรูเซลโลซิส ) แพะของเกาตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร  2 ราย จำนวนสัตว์  48 ตัว