วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้ความรู้และนำเกษตรกร smart farmer จากจังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ ณ กลุ่มเลี้ยงไก่แม่ทอม การเลี้ยงโคขุนด้วยเศษผลไม้ของนายประสิทธิ์ กลุนิล และเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายดวน อารมย์ฤทธิ์ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา