วันที่ 18 มกราคม 2560 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน ผู้ประกอบการโรงฆ่าโค และเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ  เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรและโคเนื้อไปจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าสุกรและโคเนื้อระดับจังหวัด