วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประเมินงานของหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ โดยมีคณะกรรมการระดับเขต 9 เป็นผู้ประเมิน ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าช้าง ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีกิจกรรมบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลโค การทำหญ้าหมัก ปลูกหญ้าเนเปียร์ การเก็บเสบียงสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลน