วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมต้อนรับคณะของเกษตรกรต้นแบบจากจังหวัดสตูล จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายดวน อารมย์ฤทธิ์  แปลงหญ้าหวายข้อ ของนายยรรยง ศิริเพ็ญ ต. บ้านหาร  ดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านแม่ทอมตก การเลี้ยงโคขุนลดต้นทุนด้วยเปลือกสัปรด และเศษผลไม้ของนายประสิทธิ์ กุลนิล ที่ ต. แม่ทอม  โดยมีนายอำเภอนายสุวรรณ ช่วยนุกูล ร่วมต้อนรับ