วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่ นางสุคนธา นวลใย หรือป้ากลาย เกษตรกร ม.4 ต.แม่ทอม เลี้ยงไก่พื้นเมือง แม่พันธุ์ 60-70 ตัว พ่อพันธุ์ 4 ตัว เก็บไข่ขาย ตลาดนัด วันละ 20-40 ฟอง ฟองละ 8 บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ปศุสัตว์จึงแนะนำการหาสมาชิกเลี้ยงไก่เพิ่ม แนะนำการเลี้ยง การทำวัคซินป้องกันโรคต่างๆในไก่ และให้การสนับสนุนวัคซีน