วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของเกษตรกรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา