วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เยี่ยมเยี่ยน ติดตาม เกษตรกร smart farmer ต้นแบบการเลี้ยงโคเนื้อ นายประสิทธิ ขุนนิล เกษตรกร ม.2 ตำบลแม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม(จากการผสมเทียม)