วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เก็บตัวอย่างเลือดโคเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ม.2 ม.13 ต.ท่าช้าง จำนวน 12 ตัวอย่าง และตัวอย่างเลือดแพะนมเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซีส และขอรับรองฟาร์มปลอดโรคฯ ม.4 ต.ท่าช้าง  จำนวน 13 ตัวอย่าง