วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงชัย  สวัสดิขวัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ติดตาม ดูและสุขภาพโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์