วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  และอาสาผสมเทียม ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ  ให้บริการผสมเทียมกระบือ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในกระบือ และการจัดการฟาร์มของฟาร์มกระบือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา