วันที่ 6 กรกฏาคม  2565  นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียงรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย แนะนำการดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น และการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในโค