วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ การถ่ายพยาธิ การป้องการโรค การปรับปรุงระบบการเลี้ยงเพื่อยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีมาตรฐานในระดับต่างๆต่อไป