วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคศูนย์เรียนรู้ฯ สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อ การป้องกันโรคที่สำคัญ การดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น และการปลูกพืชอาหารสัตว์