วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและชันโรง และเกษตรกรตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และการสร้างรังผึ้งและชันโรงเพื่อจำหน่าย โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมดังกล่าว จำนวน 9 ราย