วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ธคก. ให้คำแนะนำการป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) เกษตรกร 2 ราย โคจำนวน 17 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

   โคของเกษตรกรดังกล่าวไม่พบอาการของโรคลัมปี สกิน และได้แนะนำการป้องกันโรคโดยกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ห้ามเคลื่อนย้ายโคเข้าออกพื้นที่