วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไก่ไข่ในช่วงฤดูฝน การทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก การปรับปรุงข้อมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว์รายครัวเรือน และแนะนำปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ของกรมปศุสัตว์ ชนิดไก่ไข่ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา