วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ประชุมติดตามกลุ่มเลี้ยงโคบ้านท่าช้าง กลุ่มผสมเทียมโคบ้านท่าช้าง และเกษตรกรตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ม.2 ต.ท่าช้าง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านท่าช้าง ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ให้คำแนะนำโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ การป้องกันและความคุมโรค การให้บริการผสมเทียมน้ำเชื้อโคพันธุ์ดีจากกรมปศุสัตว์ แนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการทำหญ้าหมัก สำหรับเลี้ยงโค ดำเนินการคืนลูกโคเพื่อขยายผลแก่เกษตรรายต่อไปพร้อมทั้งจัดทำสัญญาตามโครงการฯ