วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะ ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อส่งทดสอบโรคบรูเซลลา และแนะนำการปรับปรุงคอกเลี้ยงแพะ เพื่อขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หากผลทดสอบไม่พบโรคบรูเซลลา จะได้ดำเนินการขอเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B ต่อไป