วันที่ 28 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ม.1,3,4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน