วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 11 และหมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จำนวน 4 ราย ให้คำแนะนำการเลี้ยงแพะ การป้องกันควบคุมโรค ตรวจโรคบรูเซลโลซีส เพื่อยกระดับการเลี้ยงให้เข้าสู่ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) และขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส ระดับ B ต่อไป