วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อแนะนำการป้องกันและการเผ้าระโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน  เกษตรกรเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการแจ้งข่าวหากพบสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติ