วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ กบอ. ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่า จ.สงขลา