วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง หน่วยงานสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา