วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เลี้ยงโคขุน   ผลพลอยได้เพื่อผลิตปุ๋ยใช้ในสวน 15 ไร่ ปลูกพืชผสมผสานในสวนยาง ผักเหรียง สละ ปลูกหญ้าเลี้ยงโค