วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ และแจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา