วันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอบางกล่ำ ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านปศุสัตว์  8 ราย โดยขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของนายอำเภอ เป็นจำนวนเงิน 79,000 บาท