วันที่ 18 ตุลาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง โดยปศุสัตว์อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่สำคัญในโค พร้องทั้งมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน สำหรับโค แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา