วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง โดยปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมชี้แจงเกษตรกร ประธานกลุ่มเลี้ยงโค และผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดบางเหรียง ในการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญในโคการป้องกันโรคที่สำคัญ การดูแลสุขภาพโคเบื้องต้น และการผสมเทียมโค พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน และเกษตรกรมีความเข้าใจในการดำเนินการดังกล่าวฯ