วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ที่ 10 ตำบลรัตภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพสัตว์