วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง โดยปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจติดตามประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ เทศโก้โลตัส เอกซ์เพรส สาขาควนเนียง พบว่า สถานจำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าวดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ของกรมปศุสัตว์