วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง  ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ ของเกษตรกร  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา