วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับประมงอำเภอควนเนียง ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 4 ร้าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำการต่ออายุ และการปฏิบัติตามหลักการดำเนินการที่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย