หลักฐานการดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 1 โครงการ รอบที่ 2/2566

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD+แบบฟอร์มสรุปผล HRD (ไฟล์ Excel)***

2.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

- หลักฐานการวางแผน

- หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผน

- หลักฐานการดำเนินการ- หลักฐานการดำเนินการ- หลักฐานการดำเนินการ- หลักฐานการดำเนินการ

- หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์