11

วันที่ 18 มีนาคม  2565  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์   เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายวรรณรพ  ส่องสว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว  นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด  นางณัฐฐาพร  ไชยโยธา  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลบ้านขาว  นางณิชากาญจน์  สันหนู รองนายก อบต.บ้านขาว   นายบุญเลิศ  พรรณราย รองนายกอบต.บ้านขาว  นายบุญพา  ไชยมุติ  รองปลัดอบต.บ้านขาว  นายสมพงศ์  หวานคง  ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบืออำเภอระโนด  นายไสว  ศรีสุวรรณ  เกษตรกร  ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควายนำ้ตำบลบ้านขาว  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป