วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฟาร์มเกษตรสู่มาตรฐาน GFM (แพะ) และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรับรู้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และยกระดับฟาร์มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GFM โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา หาดใหญ่ บางกล่ำ และปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเกษตรกรทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีผลผลิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการอบรม ได้แก่ การชี้แจงโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM, แนวทางการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GFM, การจัดการฟาร์มแพะที่เหมาะสม และเลี้ยงแพะอย่างไรให้รวย