วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่  อภิวัฒน์ฟาร์ม  เพชรเงินฟาร์ม   และสิงห์เงินเจริญฟาร์ม ผลการดำเนินงานผ่านการตรวจประเมินของกรรมการจังหวัดทั้ง 3 ฟาร์ม