วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนิ้อ กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเกษมรัตน์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับ การทำแผนธุรกิจ และการแสดงผลประกอบกิจการ ตลอดจนการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม