วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเกษมรัตน์ แปลงหญ้า และการวางแผนการเก็บผลผลิต พร้อมการตรวจสุขภาพโค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา