วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และปศุสัตว์อำเภอนาทวี ส่งโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านประกอบออก  ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ที่มีกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น โดยมีครูใหญ่  ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม บรรยายพร้อมนำชมกิจกรรมปศุสัตว์อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเทศ ไก่เบตง กองทุนอาหารสัตว์ และการขยายผลการเลี้ยงสัตว์ไปยังผู้ปกครองบริเวณรอบๆโรงเรียน