วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ส่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเขาห้วยลอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มแพะดีเด่นระดับเขต 9 ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร  สหกรณ์การเกษตรอำเภอรัตภูมิ กำนัน โต๊ะอิหม่าม และได้เยี่ยมชมการเลี้ยงแพะของสมาชิก  โดยกลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มนี้มีความเข้มแข็ง มีกฎ ระเบียบ การมีส่วนร่วม มีแผนการดำเนินงาน การตลาด รวมทั้งทำอาหารหมักเลี้ยงแพะให้มีประสิทธิภาพที่ดี