วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สงขลา เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา และข้อพิจารณาในการก่อตั้งสถานกักกันสัตว์หรือสถานสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย