ตามที่ชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์สงขลาสนธิกำลังกับทหารและตำรวจได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ใช้บริการของโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องในการที่จะฆ่าเพื่อนำเนื้อสุกรไปจำหน่าย จึงได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลควนเนียง  พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร และผู้ประกอบการฆ่าสุกร (ตลาดสดพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่ และตลาดคลองเรียน) กว่า 10 ราย โดยมี นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม
      สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้
              1.ในพื้นที่ใกล้เคียงมีโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ได้รับอนุญาต คือ โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลควนเนียง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดสอบระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 มีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตัว / วัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะมีโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่มีมาตรฐานอีกแห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครสงขลา ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับเทศบาลตำบลควนเนียง  ตลอดจนมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่า สัตว์ในพื้นที่ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
             2.การขออนุญาตในการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน จะต้องมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน อาจจะเป็นเงื่อนไขหลักประการหนึ่งในการประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าว
             3.ในระหว่างนี้ ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรสามารถใช้บริการที่โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลตำบลควนเนียง
      "สงขลาเมืองแห่งความสุข"