วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร สมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ ซึ่งได้รับโคไปเลี้ยงเมื่อ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย ให้บริการการตรวจสุขภาพโค พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และฉีดวิตามินโค จากการตรวจสุขภาพโคพบว่าส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ดี และมีโคตั้งท้องแล้ว จำนวน 1 ตัว