วันที่ 13 มกราคม 2566 นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  ร่วมกับ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายกริชชัย  ภู่ฉุน  นายอำเภอสิงหนคร   ดร.สมมาตร  แก้วมณี นายก อบต.รำแดง   และนายสนธยา พ้นภัย กำนันตำบลรำแดง   ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ  มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 4,000 กิโลกรัม (200 ก้อน)  แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา