วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ให้คำแนะนำการลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ถูกวิธี การดูแลรักษาสัตว์เบื้องต้น และการป้องกันโรคต่างๆ และให้ยาฆ่าเชื้อ เพื่อพ่นทำลายเชื้อโรค เกษตรกรมีความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก