วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ตามคำขอรับรองการปฎิบัติการทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับปรุงประตูรั้วสถานที่เก็บอุปกรณ์ ระบบการฆ่าเชื้อยานพาหนะ บุคคล สภาพทั่วไปของโรงเรือน ผู้ประกอบการยินดีดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และยื่นใหม่