วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค แนะนำการป้องกันโรคระบาดต่างๆในโค และการสุขาภิบาลสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนต้นน้ำ และแม่พันธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 13 ราย เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงให้ดีขึ้นต่อไป