วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ รายใหม่ ที่ได้รับโคในปี 2563 จำนวน 7 ราย โค 7 ตัว แนะนำการดูแลสุขภาพโคของเกษตรกร การป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบคู่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฝนตกชุก 

ทั้งนี้ ในอำเภอสะเดา มีเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 2 ราย และตำบลปริก จำนวน 3 ราย ตำบลปาดังเบซาร์ 2 ราย ตำบลสำนักขาม 1 รายและตำบลสะเดา 2 ราย รวม 10 ราย